FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

अनुसूची-६ वजेट तथा कार्यक्रम (संसोधित मात्र ) आ.व. ०७५-७६

७५/७६ 01/10/2019 - 12:23 PDF icon 3.pdf

अनुसूची-६ वजेट तथा कार्यक्रम (संसोधित सहित ) आ.व.७५-७६

७५/७६ 01/10/2019 - 12:21 PDF icon 4.pdf

आ.व. ७५/७६ को व्यय अनुमान

७५/७६ 07/17/2018 - 17:37 PDF icon व्यको अनुमान FY-75-76.pdf

आ.व. ७५/७६ को आय व्यय को विवरण

७५/७६ 07/17/2018 - 17:35 PDF icon आ.व. ७५/७६ को आय व्यय को विवरण

बजेट तथा कार्यक्रम आ.व. ७५ /७६

७४/७५ 07/16/2018 - 17:54 PDF icon बजेट तथा कार्यक्रम आ.व. ७५ /७६

खडक नगरपालिका व्यय अनुमान आ.वा. २०७४/२०७५

७४/७५ 03/15/2018 - 11:35 PDF icon व्यय अनुमान आ.वा. २०७४/२०७५

खडक नगरपालिका आय व्यय को विवरण आ.वा. २०७४/२०७५

७४/७५ 03/15/2018 - 11:28 PDF icon आय व्यय को विवरण आ.वा. २०७४/२०७५

खडक नगरपालिका विनियोजित वजेट तथा कार्यक्रम २०७४/२०७५

७४/७५ 03/15/2018 - 11:21 PDF icon विनियोजित वजेट तथा कार्यक्रम २०७४/२०७५

खडक नगरपालिकाको पहिलो नगर सभाको सार्वजनिकिकरण समरोह सम्बन्धमा

७४/७५ 01/29/2018 - 13:04

Pages