FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
संस्था दर्ता सम्बन्धी ऐन, २०७९ ७९-८० 09/05/2022 - 17:38 PDF icon संस्था दर्ता सम्बन्धी ऐन, २०७९.pdf
पूर्ण छात्रवृतिमा छनौट भएका छात्र छात्राहरुलाई थप सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ ७८/७९ 04/11/2022 - 18:24 PDF icon छात्रवृति सुविधा २०७८.pdf
खडक नगरपालिकामा करार सेवामा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ ७८/७९ 12/14/2021 - 13:15 PDF icon 2078-079-खडक नगरपालिकामा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८-FINAL.pdf
खडक न‍.पा.को विनियोजन ऐन २०७७ मा थप तथा संसाेधन गर्न वनेको ऐन, २०७७ ७७/७८ 01/03/2021 - 11:56 PDF icon विनियोजन ऐन २०७७, संसोधन गर्न वनेको ऐन २०७७
नगर शिक्षा ऐन, २०७६ ७६/७७ 09/19/2019 - 09:43 PDF icon नगर शिक्षा एेन, २०७६
खडक न.पा.को शिक्षा कार्यबिधि,२०७४ ७५/७६ 05/15/2019 - 15:03 PDF icon खडक न.पा.को शिक्षा कार्यबिधि,२०७४
खडक न.पा.को अपांगता भएका व्यक्तिको परिचय पत्र सम्बन्धि कार्यविधि ,२०७५ ७५/७६ 05/15/2019 - 15:01 PDF icon खडक न.पा.को अपांगता भएका व्यक्तिको परिचय पत्र सम्बन्धि कार्यविधि ,२०७५
खडक न.पा.को विपद् व्यवस्थापन कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 05/15/2019 - 14:59 PDF icon खडक न.पा.को विपद् व्यवस्थापन कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७५
स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७४ ७५/७६ 05/15/2019 - 14:58 PDF icon 13. स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७४
नगरपालिका विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि एेन, २०७५ ७५/७६ 05/15/2019 - 14:56 PDF icon नगरपालिका विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि एेन, २०७५

Pages